26آوریل2017

سازمان جوانان کمونیست

WPI

WPI (87)

شهر مرزی کوبانی در سوریه در آتش و گلوله میسوزد. کوبانی امروز به سمبل مقاومت بشریت بر علیه توحش خونخوار اسلامی تبدیل شده است. قریب سه هفته است که زنان و مردان کوبانی با تمام وجود قهرمانانه برای دفاع از زندگی خویش در حال جنگ هستند. خبرها گویای جنایات بیرحمانه داعشی ها علیه مردم و جنگجویان کوبانی است. در این شرایط دولتهای  به اصطلاح "ائتلاف علیه داعش" در منطقه نظاره گر اوضاع هستند. مشخصا دولت ترکیه نه تنها از هر نوع مقابله با نیروهای داعش و دفاع از مردم کوبانی سر باز میزند بلکه عملا داوطلبان پیوستن به صف دفاع از کوبانی را سرکوب میکند. 

داعش اوج توحش جنبش اسلامی علیه بشریت است. داعش تهوع سرمایه داری به بن بست رسیده امروز برای حفظ سلطه اش بر جوامع انسانی است. سران حکومت آمریکا بارها اعتراف کرده اند که داعش محصول دول غرب و متحدین دولت آمریکا نظیر دولت های ترکیه و عربستان و امارات متحده و قطر است. پشت داعش نیروها و دولتهایی هستند که علیرغم اینکه رسما خود را در جبهه مخالف داعش تعریف کرده اند اما عملا بطور مستقیم و یا غیر مستقیم از داعش حمایت میکنند. دولت های ترکیه و عربستان و امارات و قطر که حامیان و خالقان مستقیم داعش بوده اند عملا حاضر به دست شستن از این نیروی ضد انسانی نیستند.

اگر این متحدین دولت آمریکا پشت داعش و امثال داعش نبودند قطعا داعش نمیتوانست سر بلند کند و  هر تحرکی از جانب او و نیروهای نظیر او با مقاومت و مبارزه یکپارچه مردم روبرو میشد و به شکست می انجامید. کوبانی یک نمونه برجسته و بارز این واقعیت است. مردم کوبانی و منطقه متاسفانه تا کنون بهای سنگینی در مقابله با داعش پرداخته اند، اما مبارزه جانانه مردم کوبانی بروشنی نشان میدهد داعش و امثال داعش جایی در جامعه بشری ندارند و توده مردم میتوانند این نیروهای ضدبشری را، علیرغم همه توحش و جنایاتشان، شکست بدهند  و به زباله دان پرتاب کنند.  

شکست داعش فقط شکست یک گروه اسلامی نیست. شکست داعش یعنی شکست کل جنبش کثیف اسلامی. شکست داعش به معنای شکست سیاستهای دولت آمریکا و همه خالقین داعش و القاعده و جمهوری اسلامی نیز خواهد بود.  پیروزی مردم کوبانی گام مهمی در این راستا است.

حزب کمونیست کارگری همه مردم شریف جهان را به حمایت از مردم کوبانی و همه مردمی که در معرض تعرض بیرحمانه داعش و ارتجاع اسلامی هستند فرا میخواند. حزب کمونیست کارگری همه مردم را فرا میخواند که دولتها و قدرتهای خالق و حامی داعش را در کشورها و شهرهای مختلف جهان زیر فشار اعتراضات و ابراز انزجار خود قرار دهند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۶ مهر ۱۳۹۳، ۸ اکتبر ۲۰۱۴

جمهوری اسلامی دستگیری، محکومیت و اخراج فعالین کارگری در شهرها و مراکز مختلف کارگری را گسترش داده است. بدنبال دستگیری ۹ نفر از کارگران معدن بافق و احضار ۹ نفر دیگر از آنان توسط ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی، چهار نفر از نمایندگان کارگران پتروشیمی رازی در ماهشهر توسط شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی این شهر به شش ماه زندان و پنجاه ضربه شلاق محکوم شده اند. نه تنها کارگران پتروشیمی رازی و پتروشیمی های ماهشهر، بلکه کل طبقه کارگر و مردم آزاده باید نسبت به این سیاست جنایتکارانه و سرکوبگرانه دست به اعتراض بزنند.

جمهوری اسلامی به اخراج و دستگیری کارگران معترض نیاز دارد تا بتواند فقر و محرومیت را به کارگران و مردم تحمیل کند. به این وحشیگری نیاز دارد تا بتواند جلو اعتصابات بزرگ و متعدد را که در مراکز مختلف کارگری در سراسر کشور جریان دارد، سد کند. سرکوب اعتراضات کارگران و دستگیری و اخراج فعالین کارگری سیاست ۳۵ ساله حکومت اسلامی بوده است اما در یکسال اخیر و با روی کار آمدن روحانی و کابینه امنیتی اش بار دیگر بگیر و ببند فعالین کارگری و کارگران معترض شدت یافته است. تجربه کارگران معدن بافق و خانواده هایشان نشان داد که میتوان نیروی وسیعی را علیه حمله به حرمت و حق و حقوق کارگران به میدان آورد. علاوه بر این در روزهای اخیر چهار نفر از کارگران معترض پروفیل ساوه در اراک، دو نفر از کارگران پروژه نمک زدائی شرکت پتروپارت و یکی از کارگران کارخانه شیشه و گاز (شوکا) توسط کارفرما و همراهی ارگان های جمهوری اسلامی اخراج شده اند. همه این احکام باید با عکس العمل وسیع و گسترده مواجه شود.

کارگران سنگ معدن بافق و خانواده هایشان عکس العمل شایسته و قدرتمندی علیه دستگیری و احضار عزیزانشان از خود نشان دادند و نیروی وسیعی را علیه این سیاست سرکوبگرانه به میدان آوردند. هزاران کارگر پتروشیمی های ماهشهر و ۴۰۰۰ کارگر پروفیل ساوه و نورد صفا و کارگران شرکت پتروپارت و شوکا و اعضای خانواده هایشان نیز میتوانند دوش به دوش هم، به مقابله با حکومت و کارفرماها برخیزند و نگذارند که کارگر معترض شلاق بخورد و زندانی یا اخراج شود. در مقابل حکم شلاق به کارگران باید کل جامعه به اعتراض بلند شود و نگذارد که حکومت جنایتکار اسلامی چنین احکامی صادر کند و حرمت کارگر را اینچنین لگدمال کند. بعد از کارگران بافق اکنون نوبت کارگران و مردم ماهشهر و بویژه خانواده های کارگران است که به میدان بیایند و کل جامعه را به حرکت درآورند. کارگران مراکز کارگری در سراسر کشور، دانشجویان و همه نهادها و تشکل های مختلف آزادیخواه را به حمایت از کارگران و اعتصاباتشان و به اعتراض قاطعانه علیه این احکام ضد انسانی فرامیخوانیم.

 

سرنگون باد حکومت جنایتکار اسلامی

حزب کمونیست کارگری ایران

۲۴ شهریور ۱۳۹۳، ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران معدن بافق ۹

مقامات ریز و درشت حکومت در تهران و یزد و بافق آزادی کارگران زندانی را مشروط به شروع کار کارگران معدن کردند و کارگران و خانواده هایشان تاکید کردند تا همکاران مان آزاد نشوند به اعتصاب پایان نمیدهیم و سرانجام حکومت عقب نشست و تسلیم خواست کارگران شد. این خط قرمز ناجا، نیروی انتظامی، فرماندار، استاندار، وزارت کشور و وزارت کار و وزارت اطلاعات بود و نیروی متحد کارگران و مردم بافق همه آنها را مجبور کرد از آن عبور کنند و کارگران را آزاد کنند تا کار در معدن شروع شود. روز ۱۱ شهریور علی صبری و امیرحسین کارگران و روز ۱۲ شهریور کاظم کارگران، رضا دهستانی، رضا خواجه زاده، ایرانی، محمد حسن تشکری و علی محمد تشکری آزاد شدند و به میان خانواده های خود و همکارانشان در معدن رفتند. هفته قبل نیز جلیل کمالی آزاد شده بود.

بدین ترتیب اعتصاب ۵۰۰۰ کارگر معدن بافق و تحصن یازده روزه خانواده های کارگران زندانی پایان یافت و کارگران با احساس غرور و موفقیت ماشین ها را روشن کردند.

اعتصاب با عقب نشینی حکومت پایان یافت اما کشمکش میان کارگران و دولت و هیئت مدیره معدن ادامه خواهد یافت. حکومت تلاش میکند آبها که از آسیاب افتاد به تلافی علیه کارگران دست بزند و علیه تعدادی از فعالین کارگری از جمله ۱۸ کارگری که حکم احضارشان صادر شده بود پاپوش دوزی کند و ثانیا نحوه اجرائی شدن خواست های کارگران از جمله موضوعاتی است که کارگران باید بر آن نظارت کامل داشته باشند. انتخاب نمایندگان واقعی و دلسوز کارگران در مجمع عمومی از جمله اقداماتی است که کارگران باید بطور عاجل در دستور بگذارند تا سازمانیافته تر، صاحبان معدن را وادار به عملی کردن خواست های خود کنند و با آمادگی بتوانند پاپوش دوزی های بعدی دم و دستگاه سرکوب حکومت را خنثی کنند. اتحاد کارگران و تسلیم نشدن به وعده و وعیدها و اعتماد نکردن به مقامات و ارگان های مختلف حکومت و دخالت فعال خانواده های کارگران و مردم شهر ضامن قدرت آنها در کشمکش های آتی است.

اعتصاب کارگران معدن و تحصن خانواده ها درس های گرانبهائی برای طبقه کارگر و مردم آزادیخواه در سراسر کشور بجای گذاشت.

زنده باد همبستگی مبارزاتی کارگران، خانواده های کارگران و مردم آزادیخواه بافق

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۳ شهریور ۱۳۹۳، ۴ سپتامبر ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران معدن بافق ۸

شانزدهمین روز اعتصاب ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ آهن بافق:

تلاش های مقامات متعدد سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی برای بازگرداندان ۵۰۰۰ کارگر اعتصابی معدن بافق به سر کار بدون آزادی همکارانشان یکی پس از دیگری به شکست انجامید. گفتند خصوصی سازی نمیکنیم و شروع به اجرائی کردن خواست های ۱۶ گانه کارگران میکنیم تا میان کارگران تفرقه بیندازند و کارگران را به سر کار بفرستند. کارگران و خانواده های کارگران زندانی اما بر خواست آزادی بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی تاکید کردند و شروع به کار را مشروط به آزادی همکارانشان کردند.

دیروز ساعت ۴ عصر علی صبری و نیمه شب دیشب امیرحسین کارگران دو نفر از کارگران بازداشتی را از زندان خلد برین! یزد آزاد کردند. علی صبری فورا بلافاصله خود را به جمع خانواده ها و کارگران مقابل فرمانداری بافق رساند و گفت از ۲۸ مرداد و بدون هر گونه حکم جلب از جلو منزل بازداشت شدم. امروز فرماندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی، مدیرکل دفتر سیاسی استاندار به همراه صباغیان و اعضای شورای اسلامی شهر در شانزدهمین روز متوالی اعتصاب برای مذاکره با کارگران اعتصابی‌ و تشویق آنها به پایان دادن به اعتصاب وارد معدن شده اند. خانواده های کارگران بازداشتی نیز همزمان وارد معدن شده اند و از کارگران خواسته اند تا آزادی کلیه کارگران زندانی به اعتصاب ادامه بدهند. کارگران اعتصابی نیز اعلام کرده اند که اعتصاب زمانی تمام میشود که همه کارگران بازداشتی آزاد شوند و بدین ترتیب نقشه های ارگان های مختلف حکومت را نقش بر آب کرده اند.

مقامات در جریان مذاکرات اعلام کرده بودند که آزادی کارگران زندانی بدون اینکه اعتصاب تمام شود برایشان گران تمام میشود اما کارگران اعتصابی تصمیم دارند که جمهوری اسلامی را وادار کنند این هزینه گران سیاسی را بپردازد. این یک خط قرمز حکومتی است که با سرکوب زنده است. اما اتحاد کارگران و همراهی فعال خانواده ها و مردم شهر با کارگران اعتصابی و کارگران زندانی رمز قدرت کارگران معدن بافق است و میتواند درس بزرگی به بالاترین مقامات سیاسی و امنیتی حکومت که مشغول تلاش برای عقب راندن کارگران بافق هستند، بدهد و آنها را از خط قرمزشان عبور بدهد. یک شگرد دیگر مقامات این است که کارگران را یکی یکی و نیمه شب آزاد کنند تا امکان استقبال همزمان هزاران نفر از کارگران و مردم بافق که مشتاق آزادی آنها هستند فراهم نشود. کارگران و خانواده های آنها و کل مردم بافق اما باید خود را برای استقبال گرم از کارگران بازداشتی پس از آزادی از زندان خلد برین! ‌یزد و برگزاری مراسم باشکوه پیروزی شان آماده کنند.

حزب کمونیست کارگری به کارگران آزاد شده علی صبری و امیرحسین کارگران، به خانواده هایشان و به کلیه کارگران معدن و مردم آزایخواه در بافق صمیمانه تبریک میگوید و خود را در شادی و موفقیت آنها شریک میداند.

زنده باد اتحاد و عزم راسخ کارگران سنگ معدن بافق

زنده باد همبستگی با کارگران اعتصابی در بافق

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۲ شهریور ۱۳۹۳، ۳ سپتامبر ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران معدن بافق ۷

طبق گزارشی که از جلسه دیشب مقامات مختلف حکومت با کارگران معدن سنگ آهن بافق منتشر شده، کارگران بر خواست آزادی فوری و بی قید و شرط همکاران زندانی خود تاکید کردند و این خواست را بعنوان یکی از شروط پایان اعتصاب اعلام کردند. در جلسه دیشب که به مدت هشت ساعت یعنی از ۸ شب تا ۴ صبح ادامه یافت، مقامات حکومت از کارگران خواستند اعتصاب را پایان دهند تا کارگران زندانی آزاد شوند. کارگران زیر بار این خواست نرفتند و مذاکرات که با حضور تعدادی از کارگران و از طرف دولت عسگری مدیر عامل شرکت، رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد، فرماندار و امام جمعه بافق، اعضای شورای اسلامی شهرستان بافق و هیئت امنیتی استان یزد از جمله معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد، فرمانده نیروی انتظامی استان، فرمانده تیپ الغدیر سپاه استانبرگزار شد بدون نتیجه پایان یافت. و بدین ترتیب اعتصاب ۵۰۰۰ کارگر معدن و تحصن خانواده ها در مقابل فرمانداری ادامه خواهد یافت.

طبق گزارشات شب گذشته حدود ۳۰۰۰ نفر از کارگران، خانواده های کارگران زندانی و تعداد زیادی از جوانان و مردم شهر در مقابل فرمانداری تجمع کرده و منتظر گزارش مذاکرات بودند و شعارهائی از جمله علیه مدیر عامل شرکت سنگ معدن سر میدادند.

جلسه دیشب به دنبال جلسات متعددی بود که در دو روز گذشته با حضور مقاماتی از تهران در یزد برگزار شده بود. درمورد اینکه هیئت دولت در مذاکرات دیشب تا چه حد در مقابل سایر خواست های کارگران حاضر به عقب نشینی شده است هنوز گزارشی منتشر نشده است. اما نفس اینکه مقامات حکومت، آزادی ۸ کارگر زندانی را مشروط به پایان اعتصاب کرده اند اعتراف آشکاری بر این است که حکومت این هشت کارگر را به عنوان گروگان در زندان نگهداشته است. مقامات امنیتی حکومت در جریان مذاکره گفته اند که  این اعتصاب "دامنه ملی" دارد یعنی در سطح کشور انعکاس داشته و کوتاه آمدن دولت و آزادی کارگران زندانی قبل از پایان اعتصاب برای حکومت گران تمام میشود. کارگران و خانواده هایشان اما جواب قاطعی به همه استدلال ها و فشارهای هیئت دولت دادند و حاضر نشدند ذره ای از خواست خود کوتاه بیایند. گزارشاتی حاکی از این است که هیئت دولت پذیرفته است که هرگونه شائبه سیاسی را از پرونده کارگران حذف کند یعنی بشرطی که کارگران معدن قبل از آزادی همکارانشان به سر کار بروند، پاپوش سیاسی برای کارگران زندانی نخواهند دوخت!‌

کارگران راهی جز تداوم اعتصاب، جلب همبستگی هرچه بیشتر مردم و تاکید بر کلیه خواست های خود از جمله خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همکاران زندانی خود ندارند. این اعتصاب و همراهی مردم شهر این ظرفیت را دارد که حکومت را تسلیم خواست خود کند. حزب کمونیست کارگری از مردم معترض و شریف بافق و کلیه کارگران و مردم آزاده در سراسر کشور میخواهد که قاطعانه از کارگران و خواست های بحق شان حمایت کنند. این اعتصاب به همه کارگران و مردم ایران مربوط است و باید پیروز شود.

زنده باد اتحاد و عزم راسخ کارگران سنگ معدن بافق

زنده باد همبستگی با کارگران اعتصابی در بافق

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ شهریور ۱۳۹۳، ۱ سپتامبر ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران معدن بافق ۶

مبارزه قاطع شما برای تحقق مطالبات برحقتان، ارگان های مختلف حکومت را به مخمصه انداخته است. اعتصاب ۳۹ روزه قبلی و اعتصاب قدرتمندی که از ۲۸ مرداد شروع کرده اید چنان با حمایت مردم معترض بافق و خانواده های کارگران همراه شده که قدرت تعرض حکومت به شما را محدود کرده است. سرکوب شما را از حکومت گرفته است. دار و دسته های مختلف حکومت در بافق تحت فشار اعتراض شما به جان هم افتاده اند. مجیز شما را میگویند و علیه هم افشاگری میکنند. کار به جایی رسیده که حتی امام جمعه مرتجع بافق هم نماز جمعه اش را با تاخیر میخواند و اعلام اعتصاب! میکند و خواهان آزادی کارگران زندانی میشود. اما برای پیروزی کامل این مبارزه لازم است چند نکته را مد نظر قرار دهید:

۱- از اختلافات جبهه مقابل خود استفاده کنید اما به هیچکدامشان اعتماد نکنید و مبارزه خودتان را تقویت کنید. خانواده های همه کارگران و جوانان و مردم آزادیخواه شهر را به حمایت از خواست های خود و حمایت از اعتصاب و تحصن خانواده ها تشویق کنید و جبهه خود را قوی تر و محکم تر کنید.

۲- مقامات و سرمایه داران محلی میخواهند خواست های ۱۶ گانه شما را به یک خواست و آنهم انتقال ۱۵ درصد معدن به بافقی ها! محدود کنند و اگر به این خواست خود برسند اعلام پیروزی کنند و بین شما تفرقه بیندازند. خواست شما این نیست. حتی اگر ۲۸ و نیم درصد سهام را هم بین کارگران تقسیم کنند تنها نتیجه اش نه بهبود وضع کارگران بلکه کار بیشتر و استثمار شدیدتر شما و تشویق به فداکاری بیشتر برای سرمایه داران است. خواست شما لغو خصوصی سازی، تضمین کامل امنیت شغلی، ارتقای موقعیت شغلی و افزایش دستمزد، تبدیل قراردادهای سفید امضا به قراردادهای رسمی، ایمنی محل کار، حق اعتصاب و تشکل، مقابله با آلودگی هوا در بافق و خواست های حق طلبانه دیگر شما برای کارگران و کل مردم بافق است. روی این خواست ها پافشاری کنید و اجازه ندهید روی اینها سایه بیندازند. خواست هایتان را همه جا اعلام کنید.

۲- حکومت تلاش کرد با دستگیری همکارانتان شما را مرعوب کند. خانواده ها بلافاصله اعلام تحصن کردند و با حمایت مردم شهر، حکومت سرش به سنگ خورد. خواستند عزیزانتان را با وثیقه آزاد کنند محکم در مقابل آنها ایستادید. فرماندار و مقامات دیگری خواستند با کم کردن وثیقه شما را به تسلیم بکشانند زیر بارشان نرفتید، مقامات دیگری گفتند وکالت میدهند که دو نفر از کارگران آزاد شوند، باز هم با هوشیاری شما و تاکیدتان بر آزادی فوری و بی قید و شرط همه دستگیرشدگان تیرشان به سنگ خورد. به جوسازی علیه شما روی آوردند تا تحت عنوان مقابله با اپوزیسیون و رسانه هائی که صدای شما را منعکس میکنند روز جمعه تظاهرات راه بیندازند اما این کارشان هم نگرفت. نماز جمعه و مساجدشان را به اوباش و دار و دسته های حکومتی بسپارید و یکصدا اعلام کنید که کلیه کارگران زندانی باید فورا بدون وثیقه و وکالت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد شوند. بر در و دیوار شهر و همه جا بنویسید کارگر زندانی آزاد باید گردد.

۳-  تلاش دیگرشان این است که تحت عنوان اینکه عسگری مدیر عامل معدن بومی است، مساله بومی یا غیر بومی بودن را برجسته کنند و بخشی از کارگران را به حمایت از مدیر عامل بکشانند. اما بومی و غیر بومی مطلقا مساله شما نیست. همه شان سر و ته یک کرباسند. فریبشان را نخورید. سرمایه داران و مقامات چه محلی چه غیر محلی مشغول استثمار شما و سرکوب شما و تحمیل فقر و بیحقوقی به شما هستند. در مقابل همه اینها بر خواست های مستقل خود و اتحاد همه کارگران مستقل از بومی و غیر بومی پافشاری کنید و کلیه مردم محروم و معترض شهر را به پیوستن قاطعانه به مبارزه شما و تحصن خانواده ها تشویق کنید.

۴- مجمع عمومی تان را در معدن برپا کنید و نمایندگان واقعی و دلسوز و مطمئن خود را انتخاب کنید. دهها نماینده انتخاب کنید و بخواهید در جمع کارگران گزارش بدهند، نظر توده کارگر را بشنوند و مطابق تصمیم شما عمل کنند و شما نیز با تمام قوا از نمایندگان دلسوزتان حمایت کنید. این یکی از مهمترین اقداماتی است که برای متحد ماندن شما و مقابله با توطئه های مختلفی که علیه شما میشود حیاتی است. تعدادی از مقامات متنفذ شهر بعنوان نماینده شما سخنرانی میکنند و طرف حساب مذاکره شده اند. این فشار مبارزه شما است که این افراد و حتی شورای اسلامی وابسته به حکومت و امام جمعه و برخی دیگر از مقامات را هم به حمایت کجدار و مریز از شما کشانده است. این نقطه قوت مبارزه شما است اما اجازه ندهید کنترل مبارزه شما بدست آنها بیفتد. آنها همین که منافعشان تامین شود، در نقطه ای سازش میکنند و مبارزه شما را به انحراف و شکست میکشانند. با تشکیل هرروزه مجمع عمومی پافشاری روی کلیه خواست هایتان، اتحاد خودتان را حفظ کنید و سرنوشت مبارزه تان را تماما در دست خودتان نگهدارید.

۵- هرچه بیشتر خبررسانی کنید. تبلیغات کثیف و حکومتی که علیه رسانه های غیر حکومتی راه انداخته اند برای جلوگیری از پیشروی شما است. به هر شکل که میتوانید خواست هایتان را و خبرهای مبارزه تان را هر روزه به گوش رسانه های مختلفی که صدای شما را منعکس میکنند برسانید. تلویزیون کانال جدید مهمان خانه های شما است و اعتراض شما را مرتبا پوشش داده و درمورد جوانب اعتصاب و مبارزه شما صحبت کرده است. رابطه تان را با این کانال و حزب کمونیست کارگری محکم تر کنید. بحث های این کانال را بدقت دنبال کنید. کانال جدید تلاش میکند توطئه ها و شگردهای استثمارکنندگان و سرکوبگران شما را افشا کند، تجربه سایر مبارزات را به شما منتقل کند و همبستگی مردم را با شما تقویت کند.

موفقیت شما تاکنون به دلیل اعتصاب متحدانه شما، رابطه تنگاتنگ مردم شهر و کارگران معدن و به میدان آمدن خانواده های شما بوده است. این به شما در برابر حکومتیان قدرت میدهد و اجازه نمیدهد که در فرصتهای بعدی که اعتصاب تمام شد کارفرما و مقامات حکومت روی رهبران شما فشار بگذارند. پیروزی شما در این مبارزه نه تنها به نفع شما کارگران معدن و خانواده های شما است بلکه یک پیروزی برای همه کارگران و مردم زحکمتش در سراسر کشور و برای همه مردمی است که میخواهند از شر فقر و محرومیت و بیحقوقی و از شهر حکومت کثیف سرمایه داران و مفتخوران رها شوند. همه کارگران و مردم آزادیخواه در بافق و یزد و سراسر کشور را به حمایت همه جانبه از مبارزه کارگران بافق فرامیخوانیم.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۸ شهریور ۱۳۹۳، ۳۰ اوت ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران معدن بافق ۵

تقلاهای ارگان های مختلف حکومت و امام جمعه و مقامات مختلف بافق و یزد برای به زانو درآوردن کارگران و مردم بافق به شکست انجامیده است. نه گارد ویژه کمکشان کرد نه دستگیری کارگران. هر اقدامی آتش مبارزه کارگران و خانواده هایشان را تندتر کرد. جوسازی آخرین حربه کثیف باندهای مختلف حکومت است که از امروز در سایتهای محلی وابسته به دولت شروع شده است.

سایت های بافق امروز و بافق فردا مبارزه کارگران و خانواده های کارگران زندانی را به "گروه های تروریستی"منتسب کرده اند و در حالی که به هم هشدار میدهند و علیه هم افشاگری میکنند از وحدت دم میزنند! یکی از این اوباش فراخوان داده است که "فردا بعد از نماز جمعه با حرکتی خودجوش! ضمن محکوم کردن حمایت معاندین نظام از اعتصابات صنفی و نه سیاسی کارگران معدن بافق سرباز ولایت بودن خود را در پاسداری از نظام و حلقه به گوشی ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله خامنه ای و اعتماد و دلبستگی کامل خود به مدیران و مسئولان دولت تدبیر و امید را به رخ جهانیان خصوصاً رسانه های معاند و گروهک ضد اسلامی منافقین برسانند. باشد تا از سیلی وحدت مردم گوش مخالفان سرخ شود".

میخواهند با این جوسازی ها کارگران را مرعوب کنند و زمینه را برای تعرض به کارگران و خانواده های کارگران زندانی آماده کنند. راه مقابله با این توطئه ها این است که کارگران و مردم معترض بافق اینها را به حال خود بگذارند، امام جمعه و نماز جمعه را به "حلقه بگوشان" خامنه ای بسپارند و صفوف خود را در کنار کارگران معدن و خانواده های کارگران زندانی فشرده تر کنند. جوانان و مردم آزادیخواه بافق باید با قاطعیت بیشتر به میدان بیایند و اتحاد خود را علیه کلیه باندهای حکومت مستحکم کنند و از خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران زندانی و سایر خواست های ۱۶ گانه کارگران معدن حمایت کنند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۶ شهریور ۱۳۹۳، ۲۸ اوت ۲۰۱۴

اعتصاب کارگران معدن بافق ۴

جمهوری اسلامی برای کارگران زندانی معدن بافق مبلغ ۴۱۰ میلیون تومان وثیقه تعیین کرده است. خانواده های کارگران زیر بار آن نرفتند و خواهان آزادی فوری عزیزان خود بدون هر نوع قید و شرط و وثیقه شدند. برای یکی از کارگران بازداشتی ۶۰ میلیون و برای بقیه هر نفر ۵۰ میلیون تومان وثیقه تعیین شده است. یکی از بستگان کارگران زندانی گفته است که "مسئولین از همان اول حاضر بودند کارگران بازداشتی را با وثیقه آزاد کنند اما کارگران جرمی مرتکب نشده اند که بخواهیم وثیقه بدهیم". زنده باد خانواده های کارگران زندانی معدن بافق که تودهنی دیگری به مقامات قضائی و غیر قضائی زدند.

طبق گزارشات منتشر شده فرماندار بافق و استاندار یزد تلاش میکنند کارگران را به وثیقه کمتری قانع کنند. باید این شگرد کثیف آنها را خنثی کرد. فرماندار و استاندار و امام جمعه و مقامات قضائی همه از یک قماشند. یکی دستور دستگیری میدهد، یکی میگیرد و همان که دستور دستگیری میدهد میانجی گری میکند که کارگران را به تسلیم بکشاند. کارگران همانطور که تا امروز با قدرت عمل کرده اند باید در مقابل همه این اوباش بایستند و بر خواست آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه دستگیر شدگان و لغو هر نوع پرونده ای علیه کارگران پافشاری کنند. در اطلاعیه روز یک شهریور تاکید کردیم که کارگران و مردم شهر باید حکومت را وادار کنند که اولا بدون هر نوع وثیقه ای کارگران زندانی را آزاد کنند، بلکه به مردم تضمین بدهند که به هر نوع پاپوش دوزی علیه کارگران اعتصابی پایان میدهند و از هر نوع پرونده سازی خودداری میکنند. کارگران و خانواده هایشان و مردم معترض شهر اکنون این توان را دارند که خواست خود را به کرسی بنشانند و مقامات ریز و درشت حکومت را در توطئه جدیدشان ناکام بگذارند. گفته میشود یک انسان شریفی که به دلیل پناه دادن به تعدادی از کارگران بازداشت شده بود، با وثیقه ۲۵ میلیون تومانی آزاد شده است. مردم باید بخواهند که وثیقه و هر نوع پرونده علیه او نیز لغو شود.

زیر بار حتی یک تومان وثیقه نباید رفت. اولا کارگران مجرم نیستند خواست های حق طلبانه شان را میخواهند. این استاندار و فرماندار و مقامات قضائی و فرماندهان گارد سرکوب و سایر مقاماتند که مجرمند و کارگران و اکثریت مردم بافق را در بیحقوقی و فقر و محرومیت نگهداشته اند. ثانیا هر میزان وثیقه ای زمینه را برای حکومت فراهم میکند که آب ها که از آسیاب افتاد و اعتصاب که به پایان رسید کارگران را یکی یکی شکار کنند و به دادگاه بکشانند. کارگران و خانواده های آنها و مردم شهر باید فشار بیاورند که کارگران فورا آزاد شوند و مقامات حکومت کتبا و از رسانه ها اعلام کنند که هیچ پرونده ای علیه کارگران درست نمیکنند و علیه آنها پاپوش دوزی نمیکنند.

حزب کمونیست کارگری همبستگی و عزم راسخ  کارگران معدن و کارگران زندانی و خانواده های آنان و مردم شهر را عمیقا پاس مینهد و از همه خانواده های کارگران و همه مردم معترض شهر میخواهد در تحصن و تجمعات کارگران شرکت کنند. حزب از مردم یزد و سایر شهرها میخواهد با اعزام هیئت هائی به شهر بافق همبستگی شان را با خانواده های کارگران زندانی و کارگران معدن اعلام کنند.

کارگران و دانشجویان، مردم آزاده در سراسر کشور

کارگران بافق شایسته حمایت شما هستند. این مبارزه به همه کارگران و هر کس که خواهان خلاصی از فقر و بیحقوقی و از شر حکومت مفتخوران اسلامی است مربوط است. باید آنرا تقویت کرد. کارگران معدن و مردم بافق عملا فضا و فرصتی ایجاد کرده اند که مردم معترض در سراسر کشور میتوانند یک جنبش وسیع همبستگی با آنها ایجاد کنند. پیام همبستگی بدهید و نمایندگانی از همه جا بطرف بافق روانه کنید تا حامل پیام همبستگی شما باشند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۵ شهریور ۱۳۹۳، ۲۷ اوت ۲۰۱۴

جنایات فوق العاده فجیع داعش در عراق لکه ننگین و فراموش نشدنی نه فقط بر دامن جنبش کثیف مذهبی و اسلامی، بلکه کل سرمایه داری است. همان دولتها و نیروهایی که امثال دیوهای خونخوار داعش و القاعده و جمهوری اسلامی را خلق کردند و پروبال دادند، امروز بعنوان ناجیان مردم ظاهر شده و تلاش میکنند از فضای تعفن و خون ایجاد شده، رقابتهایشان را پیش ببرند و دولت سازیهای قومی و قبیله ای و عشیره ای و مذهبی دیگری را به مردم عراق تحمیل کنند.

خالق وضعیت عراق چه کسی است؟ دولت آمریکا و متحدانش که سالها با حکومت صدام مماشات کردند، و بعد که کار مماشات پیش نرفت تحریم اقتصادی و مرگ و فقر را به مردم تحمیل کردند، و بعد جنگ و کشتار وسیع و بدنبال آن بعنوان فاتحان جنگ، یک دولت موزائیکی متشکل از ائتلاف دستجات تروریست قوم گرا و اسلامی و عقب مانده را در عراق به میدان کشیدند. علاوه بر دولت آمریکا، جمهوری اسلامی نیز که آنهم با توطئه همین دولتهای فخیمه غربی به مردم ایران تحمیل شد، یکی از بانیان همین جنگ و ترور و کشتار و سرکوب در عراق بوده است. اکنون دولت عربستان و قطر و هم پیمانانشان نیز برای تحکیم جای پای خویش داعشیان را به جان مردم انداخته اند. همان کاری که در سوریه کردند و انقلاب و خیزش مردم سوریه برای رهایی از دیکتاتوری بشار اسد را عملا بشکست کشاندند.

مردم جهان باید ببینند که این حاکمین سرمایه داری امروزند که این گنداب و ظلمت و خون و دود و تروریسم اسلام سیاسی را ایجاد کرده اند. راه حلهای بعدی شان حتی با عقب راندن و شکست احتمالی داعش نیز چندان بهتر از این نمیتواند باشد. یکی را عقب میرانند و دیگری دست بالا پیدا میکند، اما سهم مردم بغداد و موصل و سامرا و کربلا و کل مردم عراق چیزی جز فقر و نا امنی و یکه تازی دستجات کشتارگر جنایتکار اسلامی و قومی وابسته به این دولتها نخواهد بود.

مردم جهان باید ببینند که مسبب سر بر آوردن فاشیسم اسلامی دولتهای آمریکا و عربستان و جمهوری اسلامی و قطر و هم پیمانانشان هستند که در همه کشورها رسما جلوی چشم ما هستند و سفارتخانه دارند و از این همه جنگ و کشتار گردی به دامانشان نمی نشیند.

این دولتها نماینده و پیشقراول و چماق آن یک درصدی هستند که در پول و ثروتهای بیکران غلط میزنند و نمیدانند با ثروتهای عظیم و بی حساب و کتاب خویش چه کنند اما به خاطر چنگ انداختن بر سود و ثروت بیشتر حاضرند بشریت را به لبه پرتگاه نابودی ببرند. در رسانه های رسمی این دولتها و این میلیاردرها، صدای کارگران بازتاب نمی یابد. صدای زنان تشنه آزادی و برابری شنیده نمیشود. صدای جوانانی که زندگی شاد و انسانی میخواهند بازتاب نمی یابد. صدای انسانیت شنیده نمیشود.

بشریت باید خودرا از سیطره و چنبره این دولتها و این نظام کثیف و ضد انسانی و بحران زده خلاص کند. راه دیگری جز این در چشم انداز نیست.

پاسخ جهان امروز به این روند عقبگرد و ضد انسانی، در برپا کردن و تقویت جنبش ٩٩ درصدی ها علیه یک درصد حاکم است. در تقویت و به میدان آمدن جنبش ضد سرمایه داری است. پاسخ جهان امروز در برپاکردن و تقویت جنبشی است که محور و مرکز آن انسان و خواستها وحقوق و حرمت انسانی باشد. پاسخ جهان امروز انقلاب مردم میلیونی و پایین کشیدن دولتهای مرتجع و کل نظم سرمایه داری است. این پاسخ را تنها مارکس و سوسیالیسم و کمونیسم دارد.

اولین گام در راه رهائی بشریت از این وضعیت فاجعه بار سازمان یافتن  و بمیدان آمدن جنبش جهانی دفاع از سکولاریسم و مدرنیسم و حقوق  و ارزشهای پایه ای انسانی است. باید بساط کلیه دولتها و نیروهای اسلامی و قومی و عشیره ای از خاورمیانه و از کل جهان برچیده شود. دولتها و احزاب سرمایه داری در غرب و شرق  یک ذره نه انسانیت و حقوق انسانی و نه امنیت و نجات بشریت و نه حتی همان حقوق دموکراتیک نیم بند تصریح شده در قوانین اساسی کشورهای غربی را هم نمایندگی نمیکنند. پرچم انسانیت و مدنیت امروز منحصرا در دست نیروهای چپ و جنبش ضدکاپیتالیستی است.

در این میان هر قدم پیشروی مردم ایران در مبارزه علیه جمهوری اسلامی جبهه تمدن و انسانیت در برابر توحش کاپیتالیستی- اسلامی را تقویت خواهد کرد و  نهایتا بزیر کشیدن جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب مردم ضربه کاری ای بر  جنبش اسلام سیاسی و تروریسم در  منطقه و در سطح جهانی وارد خواهد کرد. سرنگونی جمهوری اسلامی  گام بلندی در پیشروی سکولاریسم و مدنیت و مبارزه برای آرمان های انسانی و سوسیالیستی در سطح جهان خواهد بود.

حزب کمونیست کارگری بر ایجاد یک جبهه بین المللی قدرتمند سکولار، مدرن، سوسیالیستی، و انسانی علیه کل حاکمیت سرمایه داران و دستجات و نیروهای مذهبی و فاشیستی که این حکومتها پشت آنها هستند پافشاری میکند و برای آن تلاش میکند. حزب همه مردم جهان را به حمایت از مبارزات پیشرو مردم ایران در مقابله با ارتجاع حاکم اسلامی در ایران فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ شهریور ۱۳۹۲، ۲۶ اوت ۲۰۱۴

تحصن خانواده ها و همبستگی مردم صحنه های باشکوهی از این مبارزه است!

اعتصاب و تحصن ۵۰۰۰ کارگر معدن بافق به هشتمین روز خود رسیده است. خانواده های کارگران دستگیر شده سومین روز تحصن را پشت سر میگذارند و اعلام کرده اند تا آزادی کلیه کارگران به تحصن ادامه میدهیم. طیف گسترده ای از مردم زحکمتکش بافق با شرکت در تحصن خانواده ها همبستگی شان را با کارگران اعتصابی و خانواده های کارگران اعلام میکنند. کارگران زندانی نیز متحدانه مقامات را تحت فشار قرار داده اند. در مقابل شایعه آزادی ۸ کارگر زندانی، هر ۹ نفر کارگر زندانی اعلام کردند که زیر بار این تصمیم نمیرویم و همه را باید آزاد کنید.

اعتصاب کارگران، تحصن خانواده ها و همبستگی مردم شهر با آنها چنان ابعاد گسترده و قدرتمندی یافته است که تمام تلاش های حکومت و ارگان های مختلف آن را ناکام گذاشته است. گارد ویژه شان را به معدن فرستادند اما با گسترش اعتراض کارگران و مردم و بدون اینکه بتواند کوچکترین اقدامی علیه کارگران بکند با سرافکندگی آنرا از معدن و بعد از شهر خارج کردند. کارگران را شبانه در خانه هایشان دستگیر کردند اما خانواده ها به تحصن دست زدند. از استانداری و فرمانداری تا امام جمعه و مقامات دیگری مشغول تلاش برای عقب راندن کارگران هستند اما حتی جرات تهدید کارگران را هم ندارند. مجیز کارگران را میگویند تا وقت بخرند. نه جرات اجرای طرح های خود را دارند و نه جرات عقب نشینی. میدانند که عقب نشینی صریح آنها، یک پیروزی بزرگ برای کارگران و مردم و تودهنی بزرگی برای ارگانهای مختلف حکومت خواهد بود و خون تازه ای در جنبش کارگری در سراسر کشور جاری خواهد کرد.

حزب کمونیست کارگری به کارگران و خانواده هایشان و به مردم زحکمتش و معترض شهر بافق درود میفرستد و بار دیگر تاکید میکند که قدرت شما توان عقب راندن کامل حکومت از طرح خصوصی سازی و بیکارسازی کارگران را دارد. قدرت متحد شما این امکان را دارد که عزیزان بازداشتی را بدون هر گونه وثیقه ای آزاد کند و جلو پرونده سازی علیه آنها را بگیرد. شما این توان را دارید که هیئت مدیره مفتخور و حکومتشان را وادار کنید که اقدامات لازم برای ایمنی معدن را انجام دهند. همبستگی پرشوری که در سطح شهر شکل گرفته است این توان را به کارگران و مردم بافق میدهد که خواست های کارگران از افزایش دستمزد تا امنیت شغلی و مسائل بیمه و بازنشستگی و خواست های رفاهی مردم شهر را به کرسی بنشانند.

حزب شما را فرامیخواند که مجمع عمومی تان را مرتب تشکیل دهید، کلیه خواست هایتان را اعلام کنید و یکپارچه با مردم شهر برای تحقق آنها به مبارزه خود ادامه بدهید. کلیه خانواده های کارگران و مردم شهر را به پیوستن به این مبارزه تشویق کنید. شما قادرید به همه خواست های فوری تان برسید، رفقای زندانی تان را آزاد کنید و حلقه های گل به گردن آنها بیندازید و جشن بزرگ پیروزی تان را همراه با هزاران انسان شریف در خیابانهای شهر بافق برپا کنید.

حزب کمونیست کارگری ایران

۴ شهریور ۱۳۹۳، ۲۶ اوت ۲۰۱۴

 

صفحه6 از7

connect1