26آوریل2017

سازمان جوانان کمونیست

WPI

WPI (87)

مصوب پلنوم ٤٤کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

با توجه به
۱- چشم انداز رکود و فلج اقتصادی، تشدید سیاست های ریاضت کشی و اعمال فشار بیشتتر به فعالین و نهادهای کارگری
۲- گستردگی مبارزات کارگری و مقابله با تعرضات حکومت و کارفرمایان
۳- گسترش ابعاد اجتماعی مبارزات کارگری از جمله برپایی تجمعات اعتراضی بیرون از مراکز کار و نقش فعال خانواده ها در این مبارزات، و استفاده فعال و موثر از مدیای اجتماعی
۴- ابراز وجود سیاسی جنبش کارگری از طریق طرح مطالبات عمومی رفاهی و سیاسی مردم
۵- تقویت موقعیت طبقه کارگر و جناح چپ جامعه در مقابل دولت و طبقه حاکم و جنبش های بورژوایی و ناسیونالیستی از طریق ابراز وجود سیاسی و اجتماعی جنبش کارگری
۶- وجود نهادهای علنی متشکل از فعالین کارگری و فعالیت چهره های سرشناس جنبش کارگری در سطح جامعه

پلنوم کمیته مرکزی حزب، بر پیشبرد اقدامات زیر در این دوره تاکید میکند:

۱- معرفی مستمر کلیه فعالین و چهره های رادیکال جنبش کارگری و تشکل های کارگری مستقل از دولت به جامعه و تلاش برای تقویت همکاری میان آنها
۲- تلاش و فعالیت برای آزادی کارگران زندانی و حمایت از خانواده آنها
۳- رسانه ای کردن هرچه بیشتر مبارزات کارگری و از جمله تقویت حضور در مدیای اجتماعی و شبکه های اجتماعی
۴- تقویت فعالیت بین المللی در جلب حمایت سازمان های کارگری و نهادهای انساندوست از جنبش کارگری در ایران
۵- تلاش مستمر برای حضور فعال خانواده های کارگران و جلب حمایت مردم از اعتراضات کارگری
۶- دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و پیشروی به سمت ایجاد تشکل های توده ای کارگری
۷- مقابله با خانه کارگر و سایر نهادهای دست ساز رژیم و نقد گرایشات رفرمیستی، عقب مانده و سنتی و حزب گریز در جنبش کارگری

پلنوم از رهبری حزب میخواهد که برای تقویت این سیاست، کلیه امکانات سازماندهی، سیاسی و تبلیغی خود در داخل و خارج کشور را در این زمینه هم جهت و بسیج کند.
(به اتفاق آرا تصویب شد)

مصوب پلنوم ٤٤ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

با توجه به:
۱- بحران همه جانبه سرمایه داری معاصر
۲- بچالش کشیده شدن نظام کاپیتالیستی و حکومت یک درصدیها در یک مقیاس وسیع اجتماعی در جوامع غربی
۳- روی گردانی مردم کشورهای غربی از سیاستمدارن و احزاب حکومتی و سنتی بورژوائی
۴- شکل گیری جنبش ضد ریاضت کشی در کشورهای اروپائی
۵- قدرتگیری و عرض اندام بیش از پیش نیروی چپ اجتماعی فعال و دخالتگر در مبارزات و اعتراضات جاری
۶- نقد و هشدار در مورد فاصله بین ثروت نجومی یک اقلیت ناچیز و فقر اکثریت عظیم مردم جهان حتی از جانب کارشناسان و آکادمسینها و اتاق فکرهای بورژوازی و اشاعه نقد مارکسی کاپیتالیسم و گفتمان سوسیالیسم در جامعه.
۷- سر بلند کردن یک جنبش چپ، سکولار و حق طلبانه و ضد دولتهای قومی - مذهبی در کشورهای خاورمیانه
۸- امکان پذیری سازماندهی مبارزات و اعتراضات در یک مقیاس توده ای در سطح کشوری و در یک مقیاس جهانی با اتکا بر مدیای اجتماعی

حزب کمونیست کارگری اعلام میدارد که شرایط سیاسی در ایران، در منطقه و در جهان برای گسترش و تعمیق جنبش ضد کاپیتالیستی و طرح و اشاعه آلترناتیو سوسیالیستی، بیش از هر زمان دیگری مساعد است. حضور فعال در گفتمان های این دوره بر سر سرمایه داری و سوسیالیسم، گسترش رابطه با نهادها، شبکه ها، محافل و سازمانهای رادیکال و سوسیالیست، برقراری و گسترش رابطه با فعالین جنبشهای اعتراضی جاری در ایران و در سطح بین المللی، دخالتگری فعال در روندها و مبارزات جاری، تعمیق و تقویت آنها، و جاری کردن اهداف و سیاستهای کمونیستی در این مبارزات، از وظایف محوری حزب در این دوره خواهد بود.

پلنوم از رهبری حزب میخواهد که برای پیشبرد این وظایف نقشه عملهای مشخص در عرصه های مختلف را تعیین کرده و در دستور کار ارگانهای حزبی قرار دهد.
(به اتفاق آرا تصویب شد)


مصوبه پلنوم ٤٤ کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری

۱- پس از توافقات هسته ای مساله چگونگی رابطه با غرب به یک مساله محوری در وضعیت سیاسی ایران تبدیل شده و در مرکز اختلاف و کشمکش بین جناحهای حکومتی قرار گرفته است. ادامه تخاصمات با غرب یا عادی سازی مناسبات همچنان محور این کشاکشهاست. این نزاعی بر سر هست و نیست جمهوری اسلامی است.

۲- عادی سازی رابطه با غرب حتی در سطح اقتصادی مستلزم تغییراتی اساسی درهویت سیاسی جمهوری اسلامی است. دولتها و نهادها و سرمایه داران غربی گرچه با تحجر و عقب ماندگی و سیاستهای سرکوب حکومت اسلامی مشکلی اساسی ندارند اما برقراری مناسبات سیاسی- اقتصادی متعارف با جمهوری اسلامی با سیستم حقوقی و قانونی حکومت و موقعیتش بعنوان ستون فقرات جنبش اسلام سیاسی در تناقض کامل قرار دارد.

۳- بحران و جنگها و بلکوبندیهای سیاسی و ژئوپولیتیک در منطقه و دخالتگری و نقش جمهوری اسلامی در این جنگ و کشمکشها یک مانع جدی دیگر بر سر ایجاد یک شرایط متعارف سیاسی و اقتصادی در ایران است.

۴- از نظر اقتصادی توافق هسته ای اولین مانع بر سر ورود و کارکرد سرمایه ها در ایران را برطرف کرده است اما امنیت و سودآوری این سرمایه گذاریها نیازمند تغییرات پایه ای در ساختار و کارکرد اقتصاد مافیائی جمهوری اسلامی و درفعال مایشائی باندها و قطبهای قدرتمند اقتصادی بویژه سپاه و بسیج است.

۵- رژیم تلاش خواهد کرد برای جلب سرمایه گذاری خارجی و تضمین سودآوری سرمایه ها سیاست ریاضتکشی اقتصادی و سفت کردن کمربندها را شدید تر از گذشته و تمام و کمال به اجرا در آورد.

۶- دولت روحانی و طیف وسیعی از نیروهای رنگارنگ باصطلاح"اصلاح طلب" و استحاله چی طرفدار او تلاش میکنند خط و جهتگیریهای روحانی- رفسنجانی را، در مقابل خط خامنه ای و اصولگرایان، راه رسیدن به اعتدال و گشایش اقتصادی و بهبود وضعیت مردم قلمداد کنند. این تبلیغات اما بر متن واقعیات اقتصادی و سیاسی جامعه، از تشدید گرانی و بیکاری گرفته تا افزایش اعدامها و بازداشتها و سرکوبها، هر چه بیشتر رنگ میبازد و خود به عاملی در جهت تشدید اعتراضات و مبارزات مردم تبدیل میشود.

۷- گفتمان و چشم انداز نزدیکی با غرب و انتظار و توقع توده مردم به بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی شان در اثر این شرایط از یکسو و کشمکش جناحها و تداوم وضعیت فلاکتبار اقتصادی از سوی دیگر زمینه گسترش بیش از پیش اعتراضات و مبارزات کارگران و توده مردم را فراهم می آورد.

۸- گسترش اعتراضات و حرکتهای اجتماعی علیه شرایط سخت معیشتی و علیه بیحقوقیهای سیاسی و مدنی و برای خلاصی از قوانین و اخلاقیات و تابوهای عقب مانده اسلامی یک ویژگی بارز شرایط سیاسی در این دوره است. در این شرایط بخصوص اعتراضات و اعتصابات کارگری، اعم از کارگران مراکز صنعتی یا معلمان و پرستاران، و مبارزات چهره ها و نهادهای جنبش کارگری نقش و مکان برجسته ای در جامعه می یابد.

با توجه به نکات فوق حزب کمونیست کارگری اعلام میکند که دوره تازه ای که پس از توافق هسته ای در ایران آغاز شده است دوره رشد اقتصادی و استحکام وثبات جمهوری اسلامی نیست بلکه دوره رشد تضادهای درونی حکومت، گسترش حق طلبی مردم و مبارزه طبقاتی حادتر در جامعه است. آینده جامعه و تکلیف رفاه و آزادی و رهائی مردم را این مبارزه تعیین میکند. حزب کمونیست کارگری با تمام توان و امکانات برای سازماندهی و تقویت و پیشبرد این مبارزه و سرنگونی جمهوری اسلامی بقدرت انقلابی مردم تلاش میکند.
(به اتفاق آرا تصویب شد)

از ترورکارکنان مجله شارلی ابدو هنوز یکسال نگذشته است که روز جمعه 13 نوامبر، تروریستهای اسلامی با نعره الله اکبر مردم را در رستوران و سالن کنسرت و چند نقطه دیگر قتل عام کردند. تا کنون 150 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شده اند که حال تعداد زیادی وخیم است. داعش مسئولیت این جنایت را به عهده گرفته است.

ترور وحشیانه مردم در پاریس ادامه صدها مورد قتل عام و ترور وجنایت توسط نیروهای اسلامی است که از مقطع سرکار آمدن جمهوری اسلامی ایران اوج گرفته است و امروز توسط انواع باندهای تروریستی سنی و شیعی در نقاط مختلف جهان ادامه دارد. این نه اولین جنایت تروریسم اسلامی است و نه آخرین آن خواهد بود.

تا زمانیکه حکومتهایی مثل عربستان سعودی و جمهوری اسلامی بر سرکارند؛ تا زمانیکه دول غرب و روسیه جهت تامین سهم و منطقه نفوذشان در دنیای معاصر زیر پر و بال این حکومتها را میگیرند و برای تحقق همه این اهداف ضد انسانی به نیروهای قومی و مذهبی نیاز دارند و تا دندان مسلحشان میکنند؛ تا زمانیکه دول جهانی با اسلام سیاسی مماشات میکنند و زیر پای سرگردگانشان همچون حکام اسلامی عربستان و سران جمهوری اسلامی ایران فرش قرمز پهن میکنند؛ نیروهایی مثل داعش و القائده و حزب الله و انواع باندهای ترور اسلامی همچنان سر خواهند برید، زن اسیر خواهند کرد، کودکان مدارس را به گلوله خواهند بست، و دنیا را به خون و لجن خواهند کشاند!

حزب کمونیست کارگری ضمن همدردی عمیق و صمیمانه با خانواده های قربانیان و مردم پاریس، این جنایت سبعانه را شدیدا محکوم میکند و اعلام میکند میتوان و باید جهان را هر چه زودتر از وجود تروریسم اسلامی پاک کرد! میتوان و باید در کنار مردم ایران و افغانستان و عراق و میلیونها مردم شریف و آزادیخواه و زخم خورده و منزجر از توحش اسلامی ایستاد و ریشه این دمل خونین را از پیکر بشریت بر کند!

حزب کمونیست کارگری ایران
۱۴ نوامبر ۲۰۱۵ – ۲۳ آبان ۱۳۹۴

 

مثل همیشه میتونین نظرات و گزارشات خودتون رو با ما درمیون بذارید.
راه های تماس:
‫#‏واتس_آپ‬ ، ‫#‏وایبر‬ ، ‫#‏تلگرام‬ و ‫#‏لاین‬: 0046739681438
کانال تلگرامی خیابان: https://telegram.me/kheyaban
کانال تلگرامی انقلاب زنانه: https://telegram.me/enghelabezananeh
اسکایپ: javanan.tamas
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
سایت: http://www.cyoiran.com/
صفحه فیسبوکی سازمان جوانان: https://www.facebook.com/cyo.sjk
صفحه فیسبوکی انقلاب زنانه:https://www.facebook.com/womens.revol...
گوگل پلاس: http://goo.gl/sr55q3
اینستاگرام: javanan.komonist
توئیتر: @javanankomonist

بدنبال پخش یک برنامه از شبکه دوم صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در آن رسما مردم ترک زبان تحقیر میشوند و مورد توهین قرار میگیرند، مردم در شهرهای آذربایجان دست به اعتراضات گسترده برعلیه این سیاست کثیف جمهوری اسلامی زدند. در این تظاهراتها دهها هزار نفر در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، مشگین شهر و خوی با تظاهرات خیابانی به این سیاست نژادپرستانه و تفرقه افکنانه و به تحقیر و توهین راسیستی و فاشیستی جمهوری اعتراض کردند. برنامه مبتذل صدا و سیمای منفور حکومت در واقع بهانه ای بود که مردم عاصی از فقر و تبعیض و بیحقوقی به میدان بیایند و بار دیگر نفرت عمیق خود را علیه حکومت مفتخوران اسلامی بیان کنند.

استانداران رژیم در منطقه آذربایجان قبلا اعلام کرده بودند که برگذاری هر نوع تظاهرات غیر قانونی خواهد بود و با آن مقابله خواهند کرد. اما مردم به این تهدیدها اعتنا نکردند و در ابعادی دهها هزار نفره به خیابان آمدند و علیه جمهوری اسلامی و صدا و سیمایش شعار دادند. آمدر اکثر این تظاهراتها نیروهای انتظامی و امنیتی برای مهار اعتراضات مردم با گاز اشک آور و سرکوب به سراغ مردم آمدند. مردم معترض با شعار "بیشرف، بیشرف" از نیروهای سرکوب حکومت استقبال کردند.

جمهوری اسلامی که از اعتراضات گسترده مردم غافلگیر شده بود با فرستادن عوامل حکومتی خود و تلاش برای سخنرانی در برخی از این تظاهراتها، در صدد مهار و کنترل این اعتراضات برآمد که موفق نشد. در چندین جا مقامات محلی جمهوری اسلامی ناچار شدند زیر فشار اعتراضات مردم ظاهر همراهی با مردم را به خود بگیرند و از صدا و سیمای خودشان انتقاد کنند!

نیروهای انتظامی حکومت اسلامی که نتوانسته بود مانع تظاهرات گسترده مردم شود، بعد از پایان تطاهراتها مزدورانش را به محلاتی که تظاهراتها از آنجاها شروع شده بود فرستاده و تا کنون بیش از ۳۰ نفر را دستگیر کرده اند. در حال حاضر تعداد دستگیر شدگان در شهرهای ارومیه ۱۴ نفر، اردبیل ۱۱ نفر، مشگین شهر ۳ نفر و خوی ۴ نفر هستند.

هدف جمهوری اسلامی از برنامه های کثیفی مثل "فتیله" چیزی جز تحقیر مردم و تفرقه انداختن درمیان مردم نیست. جمهوری اسلامی از آن توده های معترضی میترسد که همین ماه گذشته در تبریز در مراسم تشییع جنازه شاهرخ زمانی، کارگر آگاه و انساندوست و کمونیست فریاد زدند: "شاهرخ معلم ماست، راه شاهرخ راه ماست". جمهوری اسلامی میخواهد در مقابل این اعتراض انسانی و حق طلبانه، مردم زحمتکش آذربایجان را در مقابل مردم زحمتکش سایر نقاط ایران قرار دهد و به مبارزه متحد مردم علیه حکومت فاشیست سرمایه داران اسلامی عمر بخرد.

جمهوری اسلامی آشکارا میخواهد میان اتحاد مردم معترض ایران علیه خودش تفرقه بیاندازد و در این میان محافل قوم پرست و ناسیونالیست ترک هم شدیدا تلاش میکنند اعتراض بر حق مردم را به تقابل مردم ترک زبان و فارس زبان تبدیل کنند. در مقابل شعار بحق مردم ترک زبان "مدرسه به زبان ترکی، حق همه است"، باندهای فاشیست ترک شعار "زبان فارس زبان سگ است" را قرار میدهند. مردم حق ابتدایی و انسانی خود را میخواهند. در مقابل، ناسیونالیستها و قوم پرستان ترک با تحریک "ترکها علیه فارسها" دقیقا همان کاری را میکنند که جمهوری اسلامی به دنبالش است: تفرقه انداختن میان اکثریت مردم ایران علیه خود این حکومت فاشیست اسلامی!

 

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری اعلام میکند که دشمن مردم زحمتکش ایران در آذربایجان، خوزستان، بلوچستان، تهران و اصفهان و فارس و همه نقاط ایران حکومت سرمایه داران میلیاردر اسلامی است. کارگران و مردم زحمتکش ترک زبان و فارس زبان و کرد  وعرب زبان یک دشمن مشترک دارند و آن هم حکومت سرمایه داران اسلامی، حکومت آیت الله های میلیاردر است. حکومتی که شیره جان کارگران منتسب به ملت ترک و فارس و عرب و کرد و غیره را می مکد و برای درهم شکستن اتحاد مبارزاتی مردم آگاهانه و سازمانیافته به تحریکات نژادپرستانه دست میزند. حزب کمونیست کارگری از همه مردم در سراسر کشور میخواهد که سیاست فاشیستی جمهوری اسلامی را محکوم کنند و فعالانه از اعتراض بحق مردم در شهرهای آذربایجان دفاع کنند و با اینکار هم صفوف خود را علیه جمهوری اسلامی فشرده تر کنند و هم فاشیست های ترک را هرچه بیشتر منزوی کنند.

تنها راه رهایی مردم آذربایجان از تبعیض و تحقیر و توهین نژادپرستانه نابودی حکومت فاشیست اسلامی است که تبعیض علیه مردم به بهانه و به نام ملیت و قومیت و نژاد و جنیست و مذهب رکن آن است. در مقابل سیاستهای فاشیستی رژیم باید اعلام کنیم که همه کارگران، همه جوانان و زنان و همه مردم ایران شهروندان آزاد و برابر هستند. در مقابل فاشیسم و نژادپرستی جمهوری اسلامی و باندهای قوم پرست ترک باید از حق همه شهروندان به عنوان انسانهای برابر و آزاد دفاع کنیم، انسانهایی که میتوانند و باید در کنار هم و با برخورداری از رفاه و آزادی و حرمت انسانی زندگی کنند. ایران آینده غیر مذهبی و غیر قومی و تحت حاکمیت شهروندان متساوی الحقوق خواهد بود.

 

زنده باد مبارزه متحد کارگران و مردم زحمتکش سراسر ایران علیه جمهوری اسلامی

کمیته آذربایجان حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹ نوامبر ۲۰۱۵

خاورمیانه شاهد شکل گیری و سربلند کردن یک جنبشگسترده سکولاریستی و مبارزه برای رهائی جامعه از وضعیت فاجعه باری است که در نتیجه دخالتهای آمریکا و موئتلفینش و گسترش کشمکشهایخونین و ارتجاعیو قدرت گیری هر چه بیشتر دولتهای اسلامی و نیروهای تروریست اسلامی در این منطقه و مناطقی از شمال و مرکز آفریقا بوجود آمده است. مبارزات مستمر مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و قوانین اسلامی آن، اعتراضات مردم ترکیه علیه حزب اسلامی حاکم، مبارزات قهرمانانه زنان و مردان آزاده در کردستان سوریه علیه داعش، گسترش جنبش سکولاریستی در تونس، مبارزه آزادیخواهانه در افغانستان علیه ارتجاع مذهبی و بویژه امروز جنبش توده ای در عراق علیه حکومت مرکزی و دار و دسته های ارتجاعی اسلامی و در دفاع از سکولاریسم، نمودهای مشخصی از این حرکت گسترده و امیدبخش است. این عکس العمل حق طلبانه و آزادیخواهانه دهها میلیون مردم کارگر و زحمتکش و زنان و جوانانی است که فقر، محرومیت، بیحقوقی و ناامنی تمام عیاری توسط دولت هایحاکم بر این کشورها بر زندگی شان حاکم شده است.این مبارزات تا همین جا ظرفیت عظیم نیروی آزادیخواهی مردم برای ایفای نقش در تحولات سیاسی و ایجاد تغییرات رادیکال و اساسی به نفع اکثریت جامعه را نشان داده و امید تازه ای در میان آنان به وجود آورده است. این مبارزات در صورت تعمیق و سازمانیابی و برخورداری از یک رهبری چپ و رادیکال میتواند ضربه قاطعی به جنبش اسلام سیاسی و دولت ها و جریانهای ارتجاعی مذهبی وارد کند و ورق را در خاورمیانه به نفع مردم و آزادیخواهی و مدنیت و انسانیت برگرداند.
در چنین شرایطی ما امضا کنندگان این بیانیه عزم خود را برای مقابله فعال با نیروها و دولتهای اسلامی و نظام حاکم بر این کشورها و حمایت و تقویت مبارزات توده های مردم منطقه اعلام میداریم. برنامه عمل مشترک ما مبتنی است بر تلاش برای تقویت و تعمیق این مبارزات علیه دولتها و نیروهای اسلامی در کشورهای منطقه، آگاه ساختن افکار عمومی جهان از جنایات آنها و جلب حمایت جهانیان از مبارزات مردم علیه این نیروها.

ما امضا کنندگان این بیانیه از تلاش و مبارزه نیروهای سکولارو آزادیخواه و چپ و کمونیست در کشورهای منطقه حمایت میکنیم.
ما خواهان آن هستیم که:
۱- دین از دولت و آموزش و پرورش و نظام قضایی و قوانین جاری جامعه جدا شود. اعتقاد و رفتار دینی هر فرد، امر شخصی و جزء آزادی وجدان فرد محسوب گردد. این اصل باید به طور شفاف و غیر قابل تفسیر در قانون اساسی و هر سند حقوق پایه ای مردم این جوامع تصریح شود و همه قوانین موجود مغایر آن ملغا اعلام گردد.
۲- تغییر نظام سیاسی حاکم بر جوامع اسلامزده به نظام سیاسی آزاد، برابر و سکولار، یک ضرورت آزادیخواهانه فوری است و ایجاب می کند که نیروهای آزادیخواه، با جدیت و تشریک مساعی برای تحقق آن تلاش کنند.
۳- ما بویژه بر مبرمیت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در راستای به هزیمت کشاندن اسلام سیاسی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا تاکید میکنیم.
ما احزاب و سازمانهای چپ وکمونیست امضا کننده این بیانیه آمادگی خود را برای پیشبرد اهداف فوق و شکل دادن به یک حرکت جهانی در دفاع از سکولاریسم و علیه نیروها و دولتهای مذهبی در خاورمیانه و شمال و مرکز آفریقا اعلام میکنیم و همه نیروهای چپ، سکولار و آزادیخواه را به پیوستن به این حرکت فرامیخوانیم.

امضاها:
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری ایران
حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست

۳ مهر ۱۳۹۴
۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵

جنایت فجیع و وحشیانه در آنکارا در روز ١٠ اکتبر (۱۸ مهر)، جامعه جهانی را شوکه کرده است. مردم بلافاصله بعد از این جنایت به خیابان آمدند و در صفوف دهها هزار نفره شعار دادند ما قاتلین را میشناسیم. و اشاره شان به اردوغان و حزب حاکم بود.

در جریان دو انفجار در تظاهرات روز گذشته بیش از ١٠٠ نفر کشته شده و ١٦٠ نفر مفقود شده اند و صدها نفر بشدت مجروح شده اند. تظاهرات آنکارا با شعار "کار، دموکراسی و صلح" توسط احزاب و نیروهای چپ ازجمله حزب دمکراتیک خلقها، حزب کار ترکیه، کنفدراسیون سندیکاهای کارگران بخش عمومی، کنفدراسیون سندیکاهای انقلابی کارگران، اتحادیه پزشکان ترکیه، اتحادیه صنفی مهندسان و معماران ترکیه، کانون وکلای آزادیخواه و تعداد زیادی نهاد غیر دولتی فراخوان داده شده بود. مردم به خیابان آمده بودند تا به جنگ و لشکرکشی و جنایات دولت اردوغان اعتراض کنند و بر خواستهای رفاهی خود تاکید نمایند. بنا به گفته شاهدان عینی بلافاصله بعد از انفجار پلیس مانع کمک رسانی به زخمی ها میشد، به سوی جمعیت گاز اشک آور پرتاب کرد و عملا باعث افزایش تلفات گردید. 

این جنایت را مردم به درست پای اردوغان و داردوسته های حاکم نوشتند. کل سیاستهای این حکومت طی این مدت در راستای ایجاد فضای جنگ و ترور و کشتار و سرکوب و رعب حرکت کرده است. دولت اردوغان در انتخابات ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) موفق به کسب آرای لازم برای تغییر قانون اساسی نشد و خود را بازنده احساس کرد و پس از آن، فضای جامعه ترکیه را نظامی کرد و تبلیغات فاشیستی و ناسیونالیستی را دامن زد و صدها نفر از فعالین چپ و فعالین اپوزیسیون کرد را به قتل رساند. 

واقعیت این است که دولت ترکیه در چند سال اخیر از جانب احزاب و نیروهای آزادیخواه، اتحادیه های کارگری و یک جنبش اجتماعی چپ و سکولار بچالش کشیده شده است، و جنایت اخیر حلقه دیگری از حملات دولت اردوغان و نیروهای اسلامی و باندسیاهی مورد حمایت او به این نیروی چپ و سکولار است. این حمله در راستای سیاست سرکوب و ایجاد فضای رعب و وحشت حکومت اردوغان و حزب اسلامی اوست. حزب اسلامی اردوغان با این حمله در پی همان اهدافی است که با یورش به تظاهراتهای توده ای قیام گزی، با بمبگذاری و قتل عام "سروچ"، با بمبگذاری در میتینگ انتخاباتی حزب دمکراتیک خلقها در دیار بکر، با محاصره شهرها، گروگان گرفتن مردم و حمله نظامی و قتل عام در کردستان ترکیه و با حمایت از نیروهای سیاه اسلامی همچون داعش و النصره و تجهیز آنان در سوریه، دنبال میکند. این حمله تروریستی امتداد سیاست پلیس ویژه اردوغان است که در روز ۴ اکتبر پس از به اسارت در آوردن "حاج لقمان بیرلیک" در شهر شیرناک و در حالیکه زخمی بود با شلیک ۲۸ گلوله او را وحشیانه به قتل رساند و جسد وی را با طناب به پشت زره پوش بست و در شهر گرداند و برای ارعاب مردم ویدیوی آن را در مدیای اجتماعی به نمایش در آورد.

در خارج ترکیه نیز اردوغان به دنبال عروج به عنوان یک قدرت منطقه ای در تقابل و رقابت با کمپ جمهوری اسلامی-اسد-روسیه است. تشکیل کانتونهای خودگردان در کردستان سوریه و مقاومت قهرمانانه زنان و مردان کوبانی و دیگر کانتونهای روژاوا در مقابل داعش و دیگر نیروهای اسلامی در تقابل و تضاد با این سیاستها قرار دارند. اردوغان با ایجاد فضای نا امن و هرج و مرج در ترکیه به دنبال تشدید عملیات نظامی خود علیه نیروهای اپوزیسیون کردستان از جمله پ ک ک و بسط دادن این حملات به کردستان سوریه و تشکیل "منطقه امن" برای حمایت گسترده تر از نیروهای اسلامی تحت نفوذ خود در نوار مرزی میان ترکیه و سوریه است.

واکنش مرم و نیروهای آزادیخواه، برابری طلب و چپ، تظاهرات گسترده دهها هزار نفری بلافاصله پس از این حمله در آنکارا، استانبول، دیاربکر، ازمیر، مولا و دیگر شهرها و همینطور فراخوان اتحادیه های کارگری و نهادها و کانونهای صنفی به اعتصاب عمومی در روزهای ۱۲ و ۱۳ اکتبر نشانه فضای اعتراضی حاکم در ترکیه و شکست سیاست ارعاب اردوغان و دولت اسلامی او و آغاز اضمحلال آن است.

ترکیه به دوره قبل باز نمیگردد. اردوغان میخواهد انتخابات را ببرد اما فی الحال ترکیه را باخته است. حتی اگر در انتخابات اول نوامبر بتوانند با جنایت و فضا سازی و مرعوب کردن مردم بعنوان برنده ظاهر شوند، حزب اسلامی عدالت و توسعه باید بداند که دیگر با این جنایت دوره اش تمام شده و مردم ترکیه آنرا به زیر خواهند کشید. ترکیه به دوره دیگری وارد شده است.  

ما این جنایت هولناک را به شدت محکوم میکنیم. عوامل و ایادی این جنایت باید در دادگاه های صالحه به جرم جنایت علیه انسانیت محاکمه و مجازات گردند. ما خود را در سوگ مردم آزادیخواه ترکیه و بستگان از دست رفتگان در این جنایت شریک میدانیم و صمیمانه به آنان تسلیت میگوییم.

تشکیل یک قطب نیرومند چپ، آزادیخواه، برابری طلب و سکولار در ترکیه وظیفه ای مبرم در پیشبرد مبارزه برای سرنگونی حکومت جنایتکار ترکیه و ایجاد جامعه ای آزاد و برابر است.  

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۹ مهرماه ۱۳۹۴، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۵

اطلاعیه شماره ۵

جمعه ۱۴ شهریور (۴ سپتامبر) در پنجمین جمعه تظاهرات سراسری در عراق، مردم در ابعاد وسیعتر و با شعارهای تندتری به خیابان ها آمدند و اعلام کردند که اصلاحات عبادی پاسخگوی ما نیست. شعاری با مضمون «فاسدان، اصلاح طلب شده اند» پاسخ صریحی به امثال عبادی بود و شعار مردم قادسیه علیه آیت الله حکیم و شعار مردم بصره «ارحلو» و اشغال برخی مراکز دولتی در شهرهای مختلف، خواست فوری مردم عراق را نشان میداد: حکومت اسلامی- قومی و فاسد و دار و دسته های مسلح اسلامی را نمیخواهیم. نان، آزادی و دولت سکولار و مدنی میخواهیم.

بغداد، بصره، ناصریه، حله، دیوانیه، عماره، کربلا، نجف و سماوه و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و کوچک عراق صحنه تظاهرات میلیونی و باشکوه توده های به جان آمده عراق بود. در برخی شهرها از جمله در شهر خالص در نزدیک بغداد مردم ساختمان شورای شهر را اشغال کردند و اعلام کردند به شما فاسدان نیازی نداریم. نیروهای مسلح حکومت راه مردم به منطقه سبز در بغداد،‌ که محل ساختمان های ارگان های اصلی دولت است و در کربلا مسیر استانداری را بسته بودند تا مردم به این مناطق نزدیک نشوند.

رسانه های حاکم در غرب همچنان درمورد اعتراضات مردم عراق سکوت کرده اند و آنجا که بسیار حاشیه ای به آن اشاره میکنند، علیرغم صدها شعار و پلاکارد علیه مقامات و دار و دسته های اسلامی و خواست روشن حکومت مدنی و سکولار، بیشرمانه مردم را حامیان آیت الله سیستانی معرفی میکنند و اینکه گویا مردم به فراخوان مرتجعی مانند او به خیابان آمده اند.

با تداوم اعتراضات فضا رادیکال تر میشود. حضور و نفش زنان بیشتر میشود. فعالین زن سخنرانی میکنند و خواهان برابری و عدالت اجتماعی میشوند. شعارهای آزادیخواهانه و ضد مذهبی فراگیرتر شده است. خواست های مردم روشن تر از روزهای اول است. فضای تظاهرات در بصره با حضور هزاران کارگر نفت و حضور طیف گسترده ای از سوسیالیست ها و آتئیست ها بسیار رادیکال است. بیش از هر زمان زمینه برای شکل گیری یک رهبری رادیکال و متمرکز آماده است. مردم عراق نیاز به یک رهبری سازمان یافته و متمرکز دارند که اهداف و خواست های عمیق و انسانی شان را برای سرنگونی این حکومت و شکل دادن به حکومتی سکولار و آزاد، بر پایه برابری، رفاه عمومی و عدالت اجتماعی نمایندگی کند.

 

کلیه دار و دسته های مسلح اسلامی و دولت دینی قومی عراق باید برود. مبارزه مردم عراق شایسته حمایت گرم مردم آزاده جهان و مخصوصا مردم ایران هستند. حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزات مردم عراق، حمایت میکند و همه مردم به جان آمده از سرمایه داری و حکومت های گندیده اسلامی و سرکوبگر را به همبستگی با مردم عراق فرامیخواند.

 

پیروز باد مبارزات آزادیخواهانه مردم عراق

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۴ شهریور ۱۳۹۴، ۵ سپتامبر ۲۰۱۵

تصاویر و آمار، هر دو تکان دهنده و دردناک است. فاجعه ای پس از فاجعه ای دیگر. و ما هر روز شاهد این هستیم که گروهی در دریا، صحرا، در زیر بمباران و در کامیونها جان خود را از دست میدهند. و این وضعیت میلیونها مردمی است که تلاش میکنند از سوریه و عراق و لیبی و افغانستان و برخی دیگر از کشورهای اسلام زده و جنگ زده راهی برای خلاصی پیدا کنند. و گویا پایانی بر این وضعیت ناهنجار نیست. قربانیان این وضعیت مردمان عادی هستند که تتمه جان و زندگی خود و فرزندان را به دوش گرفته اند و خود را به کوه و صحرا و دریا زده اند تا شاید جایی برای زندگی، سرپناهی برای خوابیدن و لحظه ای را در آرامش گذراندن، پیدا کنند. و آن بخشی که "خوشبخت اند" و از این جهنم عبور کرده اند و راهی به کشوری دیگر پیدا میکنند، با سیمهای خاردار و نیروهای گارد ساحلی که به طرفشان شلیک میکنند، و یا نیروهای انتظامی سرکوبگر و خشن مواجه میشوند. این مردم قربانی شرایطی هستند که خود سهمی در شکل دادن به آن نداشته اند، طرف دعوایی نبوده اند و راهی جز فرار برای پایان دادن به این مشقت نیافته اند. این وضعیت دهشتناک قلب هر فردی را که بویی از انسانیت برده باشد به درد می آورد. چرا و چگونه چنین وضعیتی شکل گرفته است؟ چه کسانی مقصرند؟ چه باید کرد؟ راه حل ما کدامست؟

این وضعیت ناهنجار، این موج عظیم پناهجویان، در درجه اول محصول جنگ خونین دولتها و دستجات تروریستی اسلامی، محصول از هم پاشیدن شیرازه جامعه و مدنیت در سوریه و عراق و لیبی، محصول دخالت نظامی جمهوری اسلامی و دولت روسیه، محصول تهاجم نظامی میلیتاریستی دولت آمریکا و متحدین اش، است. مسببین این وضعیت دولتهای مرتجع ایران و ترکیه و عربستان و قطر و اردن اند، که در رقابتها و کشمکشهای منطقه ای جریانات تروریست و آدمکش اسلامی را تا دندان مسلح کرده و به جان جامعه انداخته اند. برای پایان دادن ریشه ای به چنین وضعیت دردناکی باید دست دولت ها و جریانات اسلامی و مرتجع در این کشورها را از زندگی مردم کوتاه کرد!

اما این اقدامات یک بخش از راه حل اصولی در قبال این فاجعه عظیم انسانی است. در گوشه دیگر باید به رفتار وحشیانه و ضد انسانی برخی از دولتهای اروپایی که این پناهجویان به آنجا روی آورده اند، اشاره کرد. دولتهایی که به قایق های این پناهجویان شلیک میکنند، جلوی پناهجویان را سد میکنند، سیم خاردار میکشند و راه فرار را بر این انسانها با سرکوبگری تمام سد میکنند. دولتهایی که با زیر پا گذاشتن تمام حقوق برسمیت شناخته شده بین المللی بر ابعاد این فاجعه می افزایند. باید جلوی این سیاستهای ضد انسانی را گرفت.

حزب کمونیست کارگری با قاطعیت این رفتار ضد انسانی و شرم آور دولت های ضد پناهنده را بشدت محکوم میکند. تامین یک سرپناه انسانی، ایمن و آرام برای این پناهجویان یک ضرورت فوری و عاجل است. تنها با سازماندهی و اعمال فشار بشریت انساندوست و متمدن بر این دستگاهای دولتی و سازمان ملل و نهادهای ذیربط است که میتوان آنها را وادار کرد حقوق جهانشمول انسان و پناهجویان را به رسمیت بشناسند.

از نظر ما اعمال هر نوع محدودیت بر ورود و خروج پناهجویانی که از این کشورها خود را به اروپا میرسانند عمیقا محکوم است.

تمامی پناهجویان باید از کلیه حقوق بین المللی شناخته شده شهروندی و کار در این جوامع برخوردار باشند.

ما در عین حال به مردم آزادیخواه و انساندوستی که در اطریش و آلمان و دانمارک و ... در این شرایط، علیرغم تبلیغات نژادپرستانه و پناهجو ستیز احزاب و رسانه های دست راستی، دست همیاری به سوی این مردم دراز کرده اند، درود میفرستیم و دستشان را میشفاریم. این مردم نشان داده اند که مستقل از تبلیغات کثیف ناسیونالیستی و نژادپرستانه، انسانیت کماکان زنده است. و این انسانیت و عدم تسلیم شدن به وضعیت ناهنجار موجود نقطه امید و تغییر در زندگی انسانهای معاصر است.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۲ سپتامبر ۲۰۱۵

معلمان برای پیگیری خواستهایشان روز ۱۳ مهر در تهران و شهرستانها فراخوان به تجمع اعتراضی داده اند. تجمعات معلمان قرار است از ساعت ۱۰ تا ۱۲ صبح در تهران در مقابل وزارت آموزش و پرورش و در شهرستانها در مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شود. آزادی معلمان زندانی اسماعیل عبدی، رسول بداغی، علی اکبر باغانی، عبدالرضا قنبری، علیرضا هاشمب، محمدرضا نیک نژاد و مهدی بهلولی، افزایش حقوق بالاتر از خط فقر، بهبود وضعیت بیمه، استخدام رسمی معلمان پیمانی، تحصیل رایگان، پایان دادن به خصوصی سازی مدارس، بازسازی مدارس تخریبی و امن شدن مدارس و ارتقاء کیفیت آموزشی از جمله خواست های معلمان است.

اعتراضات سراسری معلمان که دوره جدیدی را از اواخر دیماه سال ١٣٩٣ شروع کرده است، فضای تازه ای در ایران ایجاد کرده است. این مبارزه ای است علیه فقر، بیحقوقی، نابرابری و تبعیضات اقتصادی و اجتماعی عمیقی که جمهوری اسلامی به اکثریت مردم تحمیل کرده و شایسته است که از جانب عموم مردم قاطعانه مورد حمایت قرار گیرد. یکی از خواست های معلمان آزادی همکاران زندانی آنها است و جا دارد که خانواده های زندانیان سیاسی و خانواده صدها هزار نفر که اعضای خانواده هایشان در زندان، تحت شرایطی بشدت غیر انسانی مورد محاکمه قرار میگیرند و شرایطی بشدت غیر انسانی به آنها تحمیل شده است، از این خواست و از کل مبارزات معلمان پشتیبانی کنند. خواست های معلمان و در راس آنها خواست تحصیل رایگان بیشترین زمینه را برای جلب همبستگی مردم فراهم میکند و معلمان میتوانند نقش مهمی در به میدان آوردن میلیون ها خانواده دانش آموز ایفا کنند.

حزب کمونیست کارگری قاطعانه از مبارزات معلمان حمایت میکند و کارگران، بازنشستگان، دانشجویان، جوانان و زنان و کلیه خانواده های دانش آموزان را به حمایت از معلمان و خواست های آنها و حضور فعال در تجمعات اعتراضی آنها در روز ۱۳ مهرماه فرامیخواند.

 

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۰ شهریور ١٣٩٤، ۱ سپتامبر ۲۰۱۵

صفحه4 از7

connect1