23February2018

سازمان جوانان کمونیست

Tuesday, 19 April 2016 00:56

در حمایت از فراخوان جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی

Written by

بدنبال بیانیه مشترک اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران و جعفر عظیم‌زاده رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، جنب و جوشی در دفاع از این بیانیه و حول اول مه، روز جهانی کارگر، براه افتاده است. از تشکل های معلمان در شهرهای مختلف تا تشکل های کارگری و فعالین کارگری در زندان و بیرون زندان به این حرکت پیوسته و ضمن خواست آزادی این دو فعال سرشناس جنبش کارگران و معلمان و آزادی کلیه کارگران و زندانیان سیاسی، بر خواست های مهم اقتصادی و سیاسی مردم تاکید میکنند.

در بیانیه های مختلفی که توسط تشکل های معلمان و کارگران و زندانیان سیاسی صادر شده است، جمهوری اسلامی بخاطر انگ امنیتی زدن به اعتراضات کارگران و معلمان محکوم شده است. «اقدام علیه امنیت کشور» اتهامی است که به فعالین کارگری و معلمان فعال و دیگر فعالین جنبش های اعتراضی زده میشود تا مردم معترض را به سکوت بکشانند. این یعنی محروم کردن مردم از حق بیان و اعتراض و اعتصاب. این اقدامی علیه همه مردم معترضی است که زندگی شان توسط مفتخوران حاکم به تباهی کشیده شده است. در بیانیه های کارگران و معلمان همچنین به چپاول صندوق تامین اجتماعی و قطع سوبسید کالاهای اساسی، به نابودی تحصیل رایگان و رشد فزاینده مدارس غیرانتفاعی و هیات امنایی، به تحمیل کار کودکان و تشدید سرکوب کارگران و معلمان و تشکل های آنها اعتراض شده است. اینها خواست های فراگیر و برحق اکثریت مردم علیه چپاولگران حاکم است. این بیانیه ها در واقع پلاتفرمی است که میتواند به پرچم مبارزات نه تنها کارگران و معلمان بلکه توده عظیم مردمی که به زیر خط فقر رانده شده اند تبدیل بشود.

آنچه بویژه شورانگیز است فراخوان ها و بیانیه های متعدد تشکل های معلمان در گرامیداشت اول مه و اتحادی است که میان معلمان و کارگران شکل گرفته است.این گامی مهم در جهت اتحاد و همبستگی کارگران و معلمان و توده مردمی است که تحت فشار سخت ترین شرایط معیشتی قرار گرفته اند. این حرکتی تعرضی و رو به پیش در جنبش وسیع مردم علیه فقر و بیعدالتی است و به

فضای تازه ای از رادیکالیسم و مبارزه جویی علیه بیعدالتی ها و زورگوییها دامن میزند. باید از این بیانیه ها حمایت کرد و به گفتمان وسیعی که حول اول مه شکل گرفته است پیوست.

حزب کمونیست کارگری کارگران و معلمان و تشکل های آنها، کلیه جوانان و دانشجویان آزادیخواه و کلیه نیروهای چپ و انقلابی را به حمایت از این حرکت و دامن زدن به گفتمان و فضای فکری و اعتراضی برای آزادی جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی و سایر کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی و پایان دادن به پرونده سازی علیه فعالین اعتراضات مردم فرامیخواند.

کارگران و معلمان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند

پیش به سوی اول مه روز جهانی کارگران

حزب کمونیست کارگری ایران

۳۰ فروردین ۱۳۹۵، ۱۸ آوریل ۲۰۱۶

Add comment


Security code
Refresh

connect1